organisatie

D3rde Verdieping is een stichting met een bestuur. D3rde Verdieping wordt grotendeels gefinancierd door de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA). Verder hebben we inkomsten uit cursussen, giften van donateurs, collectes, barinkomsten en incidenteel, op projectbasis, subsidies van fondsen.

Lees hier het evaluatieverslag 2015-2017 van de D3rde Verdieping

Bestuursleden

  • Jacob Kooistra (namens de PGA) – voorzitter
  • Johannes Kon (namens de Raad van Kerken Arnhem) – secretaris
  • vacant (namens de PGA) – algemeen bestuurslid
  • Jan Bruil (namens PGA) – penningmeester
  • vacant (namens PGA) – algemeen bestuurslid

Team D3rde Verdieping

  • Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdieping
  • Elsje Pot, stadspredikant PGA

Draag je de D3rde Verdieping een warm hart toe? En wil je ons ondersteunen? Wij zijn erg geholpen met jouw financiële bijdrage. Als je donateur wilt worden, maak dan jaarlijks of maandelijks een bedrag over op rekeningnummer NL 96 INGB 0003 8488 04 ten name van Stadspastoraat Arnhem, onder vermelding van ‘gift’. Ook eenmalige bijdragen zijn van harte welkom!