organisatie

D3rde Verdieping is een stichting met een bestuur. D3rde Verdieping wordt grotendeels gefinancierd door de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA). Verder hebben we inkomsten uit cursussen, giften van donateurs, collectes, barinkomsten en incidenteel, op projectbasis, subsidies van fondsen.

Lees hier het evaluatieverslag 2015-2017 van de D3rde Verdieping

Bestuursleden

  • Jacob Kooistra (namens de PGA) – voorzitter
  • Johannes Kon (namens de Raad van Kerken Arnhem) – secretaris
  • Jan Bruil (namens PGA) – penningmeester
  • vacant (namens PGA) – algemeen bestuurslid
  • vacant (namens PGA) – algemeen bestuurslid

Team D3rde Verdieping

  • Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde Verdieping
  • Elsje Pot, stadspredikant PGA
  • Jan Jager, jeugdwerkadviseur PGA

Draag je de D3rde Verdieping een warm hart toe? En wil je ons ondersteunen? Wij zijn erg geholpen met jouw financiële bijdrage. Als je donateur wilt worden, maak dan jaarlijks of maandelijks een bedrag over op rekeningnummer NL 86 TRIO 0379 2650 95 ten name van D3rde Verdieping, onder vermelding van ‘gift’. Ook eenmalige bijdragen zijn van harte welkom!