anbi

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (= zgn. ANBI’s) gelden per 1 januari 2014 enkele nieuwe voorwaarden. Eén daarvan is dat alle gegevens over zo’n ANBI op de website moeten staan, ‘om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen’. Dat doen we graag. Onderstaande informatie is hiervoor bedoeld.

Naam: Stichting Stadspastoraat Arnhem (dat is momenteel nog de naam van de stichting, in onze publiciteit en ‘naar buiten’ gebruiken we sinds november 2016 de naam ‘D3rde Verdieping’).
RSIN of fiscaal nummer: 006516816

Contactgegevens: Stadspastoraat Arnhem/D3rde Verdieping, bezoekadres: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, postadres: Postbus 1168, 6801 ML Arnhem, telefoon: 026 3513185, e-mail: info@d3rdeverdieping.nl

Bestuurssamenstelling
– Jacob Kooistra (voorzitter, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
– Johannes Kon (secretaris, namens de Raad van Kerken Arnhem)
– Ton van Gestel (algemeen lid, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
– Jan Bruil (penningmeester, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
– vacant (algemeen lid, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)

Beloningenbeleid
De Stichting Stadspastoraat Arnhem heeft één werknemer in dienst, in de functie van pastor-coördinator. De werknemer wordt gesalarieerd volgens de salarisregeling LVA Directeur/Coördinator van de Cao-Welzijn = € 4.728 bruto per maand, bij een volledig dienstverband (van 36 uur p/week), overeenkomstig schaal nummer 11, periodiek 13 in de tabel van salarisbedragen per 1 juni 2016. Ook ontvangt de werknemer een eindejaarsuitkering (voor de hoogte daarvan, zie de Cao-Welzijn). NB: de werknemer heeft een dienstverband van 0,8 fte (= 80%).
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De stichting Stadspastoraat Arnhem heeft de volgende doelstelling (art. 2 statuten):
2.1 De stichting heeft ten doel:
(a) het bevorderen van de religieuze en maatschappelijke vorming van inwoners van de stad Arnhem en omgeving, met als specifiek aandachtspunt de geloofscommunicatie in de geseculariseerde samenleving. Geloofsverhalen uit de joodse en christelijke traditie worden op een nieuwe, open wijze gecommuniceerd met mensen van deze tijd, juist ook met hen voor wie de bestaande religieuze kaders verruiming behoeven;
(b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.2 Het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2.3 Bij haar beleid en het inrichten van haar werkzaamheden laat de stichting zich inspireren door bijbelse waarden en normen zoals vervat in de joodse en christelijke traditie. De stichting stemt haar beleid en werkzaamheden af op het beleid van de Protestantse Gemeente te Arnhem, een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aanzetten voor een maatschappelijk engagement zijn daarbij inbegrepen.
2.4 Er is een open houding naar andere religieuze stromingen.
2.5 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
(a) het organiseren van activiteiten, het beleggen van thematische bijeenkomsten en het organiseren van cursussen, op daartoe zo geschikt mogelijke locaties;
(b) het beschikbaar stellen van en/of verspreiden van informatie en documentatie die dienstig is om het doel van de stichting te bereiken;
(c) het samenwerken met en/of het bieden van faciliteiten aan instellingen of groeperingen met een gelijk of aanverwant doel;
(d) alle wettig geoorloofde middelen, welke tot het bereiken van boven omschreven doel noodzakelijk of bevorderlijk zijn, of daarmee verband houden.
2.6  De stichting beoogt niet het maken van winst.

NB: Voor een verslag van de activiteiten, de financiële verantwoording en het beleidsplan, zie hieronder.

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN
D3rde Verdieping (v/h Stadspastoraat Arnhem/SpA) heeft een voorjaars- en een najaarsprogramma. In 2016 bestond het aanbod in totaal uit 111 activiteiten (cursussen, workshops, meditaties, lezingen en symposia), drie exposities, één Open Dag en één Open Avond. Ook was er maandelijks Gasthuis (samen eten en bezinnen). En verder was er het hele jaar Open Huis, onze inloop, van maandag t/m vrijdag. Vóór de zomer, op onze oude locatie, ‘De Drie Koningen’, van 10:00 tot 14:00 uur, na de zomer, op onze nieuwe locatie in Rozet, van 9:00 tot 12:30 (behalve in de schoolvakanties, want dan zijn we gesloten).

Cursussen en workshops
Zoals gezegd, in 2016 telde ons aanbod 111 activiteiten, waarvan 91 cursussen, workshops en andere activiteiten, van Sacrale dans tot Taizé-liederen zingen en van Putten uit de bron (Bijbelstudie) tot zen-meditatie. Daarvan hebben we 36 activiteiten moeten annuleren (ca.  40%). Relatief veel belangstelling was er voor  Putten uit de bron, Alles uit de kast (samen een gedicht lezen en bespreken) en het Gasthuis.

Lezingen en andere activiteiten
Dit jaar organiseerde het Stadspastoraat/D3rde Verdieping 15 lezingen, waarvan 7 in het kader van Zin op Zondag, in samenwerking met de PGA (de Protestantse Gemeente Arnhem). Verder waren er 2 symposia – één over ds. Talma en één over de presentiebenadering, 2 dialoog-tafels (dit i.h.k.v. de landelijke Dag van de Dialoog) en één Open Podium (daarmee sluiten we het seizoen altijd af). Vooral het symposium ‘Kracht en kwetsbaarheid’, over presentie, met o.a. Bert Keizer, was goed bezocht. Ook druk was het bij de officiële opening op onze nieuwe locatie, in Rozet, waarbij we onze nieuwe naam en logo hebben gepresenteerd.
Daarnaast waren er nog andere activiteiten: een Bezinningsdag over de toekomst van, toen nog, het Stadspastoraat met de vaste docenten, vrijwilligers en bezoekers, een klein ‘gastcollege’ over de Bijbel op de Heijenoordschool, het afscheid van ‘De Drie Koningen’, de officiële opening van D3rde Verdieping in Rozet, excursie van vier VMBO-klassen uit Huissen en ‘Over De Brug’, ons nieuwe wekelijkse radioprogramma bij RTV-Arnhem (vanaf 11 sept.).

Exposities
In 2016 hadden we drie exposities, twee in ons oude pand, De Drie Koningen, en één in onze nieuwe ruimte in Rozet.
– Saskia Blokzijl, ‘Interieurs’ (schilderijen)
– Elka Oudenampsen, ‘Up / Down’ (schilderijen)
– Karen Baarspul, ‘Blijvende verwondering’ (diverse technieken en materialen)
Kunstenaars zijn professionele ‘levensbeschouwers’. Een kunstwerk vertelt iets over hoe die kunstenaar het leven ziet en duidt. Dat kan ons als toeschouwers helpen om het leven ook anders te gaan zien, dan wel ons bewust(er) te worden van onze eigen zienswijze. Zo zijn wij in dialoog met het kunstwerk (én indirect de kunstenaar), elkaar (wat zie jij?) én onszelf.

Meditatie en bezinning
Gedurende het hele jaar zijn er wekelijks op vaste momenten diverse meditaties bij D3rde Verdieping. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen is er van 8.00 tot 9:00 uur zenmeditatie, op maandag is er om 12:30 ‘Moment voor de ziel’, een christelijke meditatie en in de Advent was er op donderdagavond wekelijks een adventsmeditatie.
Deelnemers ervaren het als verrijkend om samen te mediteren en zo met elkaar de dag te beginnen of af te sluiten. Na afloop blijft men vaak nog even iets drinken. En daarbij ontstaan dan vaak geanimeerde of serieuze gesprekken.

Bereik
Aan deze cursussen, workshops en andere activiteiten deden in totaal 1589 mensen mee, 308 meer dan in 2015. NB: dit zijn geen 1589 individuen, omdat sommigen aan meer dan één activiteit meedoen én omdat we gewoon zijn om in het jaarverslag alle deelnemers aan activiteiten in het voorjaar en alle deelnemers aan activiteiten in het najaar apart te tellen. Sommigen worden dus 2x of 3x geteld.
Het gemiddeld aantal deelnemers aan activiteiten schommelt de laatste tien jaar rond de 1500. Daarvoor was het gemiddelde lager (rond de 1000).
Hoeveel mensen naar ons programma ‘Over De Brug’ luisteren is niet bekend. RTV-Arnhem heeft nl. geen recente kijk- en luistercijfers.

Adressenbestand
Als altijd kwamen er na de mailing van het programmaboekje voor het najaar 2016 (die we altijd mét een bedelbrief versturen in juli) heel wat boekjes terug wegens adres onbekend, verhuisd of overleden. Naar wij vermoeden dit keer extra veel i.v.m. onze verhuizing naar Rozet. Het aantal adressen daalde daardoor in de zomer van 2616 naar 2520 (bijna 100 adressen minder!). December 2016 zijn het er al 25 meer, dus staat de teller nu op 2545.

Open Huis (inloop)
Onze ruimte op de 3de verdieping van Rozet, lokaal 3.09, is op alle werkdagen in principe geopend. Dit ‘Open Huis’, het feit dat er een plek is in de stad waar je even binnen kunt lopen voor een praatje of gesprek, vinden wij belangrijk.
Van dit Open Huis werd 862x gebruik gemaakt (incl. alle deelnemers aan de activiteiten in het Open Huis, zoals De Stamtafel (wekelijks gesprek over een onderwerp uit de actualiteit) en Alles uit de kast (gesprek n.a.v. een gedicht). Dat is minder dan voorgaande jaren, maar i.v.m. de verhuizing is het Open Huis zeker twee maanden dicht geweest.

Voor veel bezoekers is het Open Huis een plek waar ze even op adem komen, waar ze een ander ontmoeten aan wie zij hun verhaal kwijt kunnen en waar ze, in gesprek met de ander, hun gedachten weer op een rijtje krijgen. Daarnaast hebben sommige bezoekers ook individuele gesprekken met de pastor/coördinator.

Stilteruimte
Naast onze eigen ruimte hebben we in Rozet ook een Stilteruimte, die door ons is ingericht en wordt beheerd. Deze is bedoeld voor de bezoekers van Rozet én voor alle medewerkers in Rozet, voor iedereen die even behoefte heeft aan rust en stilte. Zelf gebruiken we deze ruimte voor onze meditaties en de cursus Taizé-liederen zingen.


FINANCIËLE VERANTWOORDING

De Stichting Stadspastoraat Arnhem heeft over 2016 een negatief resultaat gerealiseerd van € 14.712. De begroting ging uit van een tekort, noch een overschot. De bijdrage van de PGA (Protestantse Gemeente Arnhem) is  met ingang van 2016 structureel verhoogd naar € 81.500, ter compensatie van het wegvallen van de structurele bijdrage van de RK St. Eusebiusparochie aan Stichting Stadspastoraat Arnhem, per 01-01-2015.

Per brief met acceptgirokaart werd ook in 2016 een beroep gedaan op alle ‘vrienden’ (en vriendinnen) van het SpA om een donatie te doen. Aan individuele of particuliere giften, collectes e.d. ontvingen we € 12.585.

Balans per 31 december 2016 (alle bedragen in €)

JAAR

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen

52.953

 7.747

Algemene reserve

47.255

 32.543

 Vorderingen 7.390 39.108 Overige schulden

10.344

 8.703

Overlopende activa

3.202

 5.153

 Overlopende passiva

5.946

 11.392

63.545

 52.008

63.545

 52.008

Vergelijkend exploitatieoverzicht 2015/2017

JAAR 2015 2016 2016 2017
BATEN realisatie begroting realisatie begroting
Bijdragen en subsidies 46.947 97.000 146.093 115.277
Opbrengst activiteiten 25.546 24.400 18.096 26.000
Overige baten 6.470 600 1.019 2.000
TOTAAL BATEN 78.963 122.000 165.208 143.277 
LASTEN    
Kosten activiteiten 22.469 23.000 15.803 23.000
Personeelskosten 66.169 65.000 95.613 66.000
Huisvestingskosten 27.118 28.000 41.699 60.500
Algemene kosten 9.800 6.500 26.885 10.000
TOTAAL LASTEN 125.556 122.500 180.000 159.500 
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -46.594 -500 – 14.792 – 16.223 
Financiële baten en lasten 309 500 80 300 
RESULTAAT -46.903 0 – 14.712 – 15.923 

Toelichting BATEN
De bijdrage van de Protestantse Gemeente Arnhem is  met ingang van 2016 structureel verhoogd naar € 81.500.  Daarnaast heeft de PGA voor 2016 eenmalig een extra bedrag overgemaakt i.v.m. hogere huisvestingkosten in Rozet, kosten van de verhuizing en inrichting én extra personeelskosten (voorschot conform vaststellingsovereenkomst van 1 juli 2015 en extra uren i.v.m. ziektevervanging).

Toelichting LASTEN
De lasten waren hoger dan vorig jaar door:
– hogere personeelskosten,
– hogere huisvestingskosten door Rozet,
– kosten verhuizing en inrichting nieuwe ruimte(s), ontwikkelen nieuwe naam, logo en huisstijl, aanpassen website én representatiekosten (officiële opening in Rozet, tevens viering 25 jarig bestaan Stadspastoraat Arnhem, met meer dan 100 gasten).