anbi

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (= zgn. ANBI’s) gelden per 1 januari 2014 enkele nieuwe voorwaarden. Eén daarvan is dat alle gegevens over zo’n ANBI op de website moeten staan, ‘om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen’. Dat doen we graag. Onderstaande informatie is hiervoor bedoeld.

Naam: Stichting D3rde Verdieping.
RSIN of fiscaal nummer: 006516816

Contactgegevens: D3rde Verdieping, bezoekadres: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, postadres: Postbus 1168, 6801 ML Arnhem, telefoon: 026 3513185, e-mail: info@d3rdeverdieping.nl

Bestuurssamenstelling
– Jacob Kooistra (voorzitter, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
– Johannes Kon (secretaris, namens de Raad van Kerken Arnhem)
– Jan Bruil (penningmeester, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
– vacant (algemeen lid, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
– vacant (algemeen lid, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)

Beloningenbeleid
De Stichting Stadspastoraat Arnhem heeft één werknemer in dienst, in de functie van pastor/coördinator. Deze wordt gesalarieerd volgens de salarisregeling van de Cao-Welzijn (schaal nummer 11, periodiek 13, in de tabel van salarisbedragen per 1 juli 2018). Ook ontvangt de werknemer een eindejaarsuitkering. NB: de werknemer heeft een dienstverband van 0,8 fte (= 80%).
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De stichting heeft de volgende doelstelling (art. 2 statuten):
2.1 De stichting heeft ten doel:
(a) het bevorderen van de religieuze en maatschappelijke vorming van inwoners van de stad Arnhem en omgeving, met als specifiek aandachtspunt de geloofscommunicatie in de geseculariseerde samenleving. Geloofsverhalen uit de joodse en christelijke traditie worden op een nieuwe, open wijze gecommuniceerd met mensen van deze tijd, juist ook met hen voor wie de bestaande religieuze kaders verruiming behoeven;
(b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.2 Het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2.3 Bij haar beleid en het inrichten van haar werkzaamheden laat de stichting zich inspireren door bijbelse waarden en normen zoals vervat in de joodse en christelijke traditie. De stichting stemt haar beleid en werkzaamheden af op het beleid van de Protestantse Gemeente te Arnhem, een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aanzetten voor een maatschappelijk engagement zijn daarbij inbegrepen.
2.4 Er is een open houding naar andere religieuze stromingen.
2.5 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
(a) het organiseren van activiteiten, het beleggen van thematische bijeenkomsten en het organiseren van cursussen, op daartoe zo geschikt mogelijke locaties;
(b) het beschikbaar stellen van en/of verspreiden van informatie en documentatie die dienstig is om het doel van de stichting te bereiken;
(c) het samenwerken met en/of het bieden van faciliteiten aan instellingen of groeperingen met een gelijk of aanverwant doel;
(d) alle wettig geoorloofde middelen, welke tot het bereiken van boven omschreven doel noodzakelijk of bevorderlijk zijn, of daarmee verband houden.
2.6  De stichting beoogt niet het maken van winst.

NB: Voor een verslag van de activiteiten in 2017 – zie de button ‘over ons’ in de menubalk en klik op ‘organisatie’ in het keuzemenu. Daar is het ‘evaluatieverslag 2015-2017’ te vinden. Voor de financiële verantwoording, zie hieronder.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Balans per 31 december 2017

ACTIVA    
  31 december 2017 31 december 2016
 
Vorderingen   3.100
Overlopende activa 10.341 5.153
Liquide middelen 35.734 7.747
  46.075 16.000

 

PASSIVA    
  31 december 2017 31 december 2016
 
Algemene reserve -5.933 -3.465
Overige schulden 40.668 8.073
Overlopende passiva 11.340 11.392
  46.075 16.000

Staat van baten en lasten

  2017 2016
  realisatie begroting realisatie
 
BATEN      
Bijdragen en subsidies 114.488 92.000 120.585
Opbrengst activiteiten 24.250 26.000 18.096
Overige baten 0 2.000 1.019
TOTAAL BATEN 138.738 120.000 139.700
       
LASTEN      
Kosten activiteiten 12.250 23.000 15.803
Personeelskosten 65.571 66.000 106.113
Huisvestingskosten 50.540 60.500 41.699
Algemene kosten 12.917 10.000 26.885
TOTAAL LASTEN 141.278 159.500 190.500
       
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -2.540 -39.500 -50.800
Financiële baten en lasten 72 300 80
RESULTAAT -2.468 -39.200 -50.720

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1. Overlopende activa
Onder de Overlopende activa is de over het vierde kwartaal 2017 terug te vorderen omzetbelasting opgenomen.

2. Liquide middelen
Onder de Liquide middelen zijn het kassaldo en de banktegoeden per 31 december 2017 opgenomen. De Liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

3. Algemene reserve
Het verloop van de Algemene reserve kan als volgt worden weergegeven:

  2017 2016
 
Stand op 1 januari -3.465 47.255
Resultaat boekjaar -2.468 -50.720
Stand op 31 december -5.933 -3.465

4  Overige schulden
Onder de Overige schulden zijn de crediteuren per 31 december 2017 verantwoord.

5 Overlopende passiva
De Overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 
Af te dragen sociale lasten en loonheffing 5.340
Vooruitontvangen projectsubsidies 6.000
  11.340

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

1 Bijdragen en subsidies

  realisatie begroot
 
Bijdrage Protestantse Gemeente Arnhem 103.200  
Overige bijdragen, giften en subsidies 11.288  
  114.488 92.000

2. Personeelskosten

  realisatie begroot
 
Salariskosten 65.571  
Overige personeelskosten    
  65.571 66.000

3  Huisvestingskosten

  realisatie begroot
 
Huur gebouw 49.900  
Gas, water en electra    
Belastingen en heffingen 147  
Schoonmaakkosten    
Overige huisvestingskosten 493  
  50.540 60.500

4 Algemene kosten

  realisatie begroot
 
Vrijwilligersbeleid 1.033  
Porti 3.646  
Contrubuties en abonnementen 515  
Website 1.507  
Verzekeringen 2.950  
Kantoorartikelen 908  
Kopieerkosten 655  
Overige algemene kosten 1.703  
  12.917 10.000

 5. Resultaatbestemming
Het resultaat 2017 van D3rde Verdieping ad – € 2.468 is ten laste van de Algemene Reserve van de Stichting gebracht.