anbi

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (= zgn. ANBI’s) gelden per 1 januari 2014 enkele nieuwe voorwaarden. Eén daarvan is dat alle gegevens over zo’n ANBI op de website moeten staan, ‘om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen’. Dat doen we graag. Onderstaande informatie is hiervoor bedoeld.

Naam: Stichting Stadspastoraat Arnhem
RSIN of fiscaal nummer: 006516816

Contactgegevens: Stadspastoraat Arnhem, bezoekadres: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, postadres: Postbus 1168, 6801 ML Arnhem, telefoon: 026 3513185, e-mail: stadspastoraat@planet.nl

Bestuurssamenstelling

  • Jacob Kooistra (voorzitter, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
  • Johannes Kon (secretaris en penningmeester ad interim, namens de Raad van Kerken Arnhem)
  • Ton van Gestel (algemeen lid, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
  • vacant (penningmeester, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)
  • vacant (algemeen lid, namens de Protestantse Gemeente Arnhem)

Beloningenbeleid

De Stichting Stadspastoraat Arnhem heeft één werknemer in dienst, in de functie van pastor-coördinator. De werknemer wordt gesalarieerd volgens de salarisregeling LVA Directeur/Coördinator van de Cao-Welzijn = € 4.568 bruto per maand, bij een volledig dienstverband (van 36 uur p/week), overeenkomstig schaal nummer 11, periodiek 13 in de tabel van salarisbedragen per 1 februari 2013. Ook ontvangt de werknemer een eindejaarsuitkering (voor de hoogte daarvan, zie de Cao-Welzijn). NB: de werknemer heeft een dienstverband van 0,8 fte (= 80%).
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

De stichting Stadspastoraat Arnhem heeft de volgende doelstelling (art. 2 statuten):
2.1 De stichting heeft ten doel:
(a) het bevorderen van de religieuze en maatschappelijke vorming van inwoners van de stad Arnhem en omgeving, met als specifiek aandachtspunt de geloofscommunicatie in de geseculariseerde samenleving. Geloofsverhalen uit de joodse en christelijke traditie worden op een nieuwe, open wijze gecommuniceerd met mensen van deze tijd, juist ook met hen voor wie de bestaande religieuze kaders verruiming behoeven;
(b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2.2 Het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2.3 Bij haar beleid en het inrichten van haar werkzaamheden laat de stichting zich inspireren door bijbelse waarden en normen zoals vervat in de joodse en christelijke traditie. De stichting stemt haar beleid en werkzaamheden af op het beleid van de Protestantse Gemeente te Arnhem, een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aanzetten voor een maatschappelijk engagement zijn daarbij inbegrepen.
2.4 Er is een open houding naar andere religieuze stromingen.
2.5 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
(a) het organiseren van activiteiten, het beleggen van thematische bijeenkomsten en het organiseren van cursussen, op daartoe zo geschikt mogelijke locaties;
(b) het beschikbaar stellen van en/of verspreiden van informatie en documentatie die dienstig is om het doel van de stichting te bereiken;
(c) het samenwerken met en/of het bieden van faciliteiten aan instellingen of groeperingen met een gelijk of aanverwant doel;
(d) alle wettig geoorloofde middelen, welke tot het bereiken van boven omschreven doel noodzakelijk of bevorderlijk zijn, of daarmee verband houden.
2.6  De stichting beoogt niet het maken van winst.

NB: Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten, de financiële verantwoording en het beleidsplan, zie hieronder.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Het Stadspastoraat Arnhem (= SpA) heeft een voorjaars- en een najaarsprogramma. In 2015 bestond het aanbod in totaal uit 129 activiteiten (cursussen, workshops, meditaties en lezingen), vier exposities, één Open Dag en één Open Avond. Ook deden we weer mee met het jaarlijkse Sprookjesfestival. Verder was er maandelijks Gasthuis (samen eten en bezinnen). En tenslotte was er het hele jaar Open Huis, de ‘inloop’, van maandag t/m vrijdag, 10:00-14:00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties).

Cursussen en workshops

Zoals gezegd, in 2015 telde ons aanbod 129 cursussen, workshops en andere activiteiten, variërend van Sacred dance tot Intuïtief schilderen en van Putten uit de bron (bijbelstudie) tot zenmeditatie. Daarvan zijn er 30 geannuleerd wegens te weinig deelnemers en vier wegens annulering door een docent (30% geannuleerd). Veel belangstelling was er voor Putten uit de bron, Het zingt in mij en de Verdiepende chakra-meditaties op zondag.

Lezingen en andere activiteiten

Dit jaar waren er 7 lezingen in het Stadspastoraat, waarbij vooral de lezing i.h.k.v. de Maand van de Filosofie, over ongelijkheid, veel publiek trok. Daarnaast hadden we nog 3 lezingen in de Waalse Kerk, i.h.k.v. Zin op Zondag, georganiseerd door SpA en de PGA (de Protestantse Gemeente Arnhem). En verder waren er 4 concerten, 2 Open Podia (daarmee sluiten we het seizoen altijd af), 1 theatervoorstelling, 1 Kerkennacht en 1 dialoog-tafel (dit i.h.k.v. de landelijke Dag van de Dialoog). Naast het Open Podium, dat altijd aardig wordt bezocht, was het dit jaar druk bij het symposium ‘Om de lieve vrede’, over interreligieuze dialoog.

Exposities

In 2015 waren vier exposities in ons pand, De Drie Koningen.
– Laura Casas Valle, ‘Heldere lijnen van melancholie’, grafisch werk (tekeningen en etsen)
– Margreet Bal, ‘Alles begint met zien, schilderijen (landschappen)
– Anne Muller, ‘Portretten’ (schilderijen)
– Atelier 23 (diverse kunstenaars, ‘Ontmoeting’ (diverse technieken)

  • Overzichtstentoonstelling van het werk van Wies Jansen.
  • “Maskers zonder opmaak”, werk van de Mexicaan Amisadai Piquinto Lagunas en kindertekeningen van kinderen uit Mexicaanse kindertehuizen.
  • “Schemerland”, illustraties en schetsen van Mark Groeneveld.
  • “Gewoon anders”, foto’s van Erica de Haas, met haar hond als model en muze.

Kunstenaars zijn professionele ‘levensbeschouwers’. Een kunstwerk vertelt iets over hoe die kunstenaar het leven ziet en duidt. Dat kan ons als toeschouwers helpen om het leven ook anders te gaan zien, dan wel ons bewust(er) te worden van onze eigen zienswijze. Zo zijn wij in dialoog met het kunstwerk (én indirect de kunstenaar), elkaar (wat zie jij?) én onszelf.

Meditatie en bezinning

Gedurende het hele jaar zijn er wekelijks op vaste momenten diverse meditaties in het SpA. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen is er om 8.00 uur zenmeditatie, op dinsdagmorgen yoga en meditatie, op dinsdagavond om 19:30 uur een christelijke meditatie en op donderdagmiddag om 17:30 uur een begeleide meditatie. Deelnemers ervaren het als verrijkend om samen te mediteren en zo met elkaar de dag te beginnen of af te sluiten. Na afloop blijft men vaak nog even iets drinken in de bar. En daarbij ontstaan dan vaak geanimeerde of zeer serieuze gesprekken.

Enkele cijfers en grafieken

Voorjaar 2015 telde het SpA 327 deelnemers aan cursussen/workshops. De lezingen en andere activiteiten trokken 237 bezoekers. Totaal: 564.
Het najaar telde 297 cursisten en 420 bezoekers van activiteiten. In totaal 717 cursisten en deelnemers aan activiteiten. Voor- en najaar samen: 1.281.

Hieronder de aantallen cursisten en bezoekers van activiteiten over de laatste vijf jaar.

2011 2012 2013 2014 2015
672 663 845 573 564
1042 472 627 657 717
1714 1135 1472 1230 1281

Adressenbestand

Onze verzendlijst telde op 31 december 2014 in totaal 2666 adressen, 21 meer dan in 2013. Het aantal mutaties is echter groter. Na de (halfjaarlijkse) verzending van het programma en vooral de ‘vriendenbrief’, waarin we iedereen in ons adressenbestand om een financiële bijdrage vragen, krijgen wij vaak tientallen verzoeken om uitschrijving. Dit betekent dat er feitelijk meer nieuwe adressen zijn bijgekomen dan de 21 ten opzichte van 2013.

54% van onze adressen komt uit de stad Arnhem. Tellen we de adressen in Huissen, Oosterbeek, Velp en Westervoort daarbij op, de dorpen direct rond Arnhem, dan gaat het om ca. 68%. De overige 32% van de adressen komt voor het merendeel uit de rest van Gelderland. Ons centrum heeft dus duidelijk ook een regionale functie. Voor ons bereik, zie tabel (ingedeeld naar postcode-regio).

code postcode regio

2015

  Arnhem e.o.

 

40 Tiel

6

  Arnhem (stad)

1410

65 Nijmegen

99

  Velp

171

66 Wijchen, Elst

81

  Oosterbeek

109

67 Wageningen, Ede

56

  Westervoort

44

68 Arnhem, Velp, Oosterbeek, Huissen

1809

  Huissen

45

69 Zevenaar, Dieren

236

  Totaal

1779

70 Doetinchem

35

   

 

71 Winterswijk, Lichtenvoorde

8

 
72 Zutphen

37

 
73 Apeldoorn

36

Totaal in Gelderland

2403

 
Buiten Gelderland

198

 
Totaal:

2601

 

Open Huis
Het SpA is op alle werkdagen in principe geopend. Dit ‘Open Huis’, het feit dat er een plek is in de stad waar de deur open staat (vaak letterlijk, als het weer het toelaat), en waar je even binnen kunt lopen voor een praatje of gesprek, vinden wij belangrijk.

Het Open Huis telde in 2015 in totaal 1.200 bezoekers. Beter: ‘bezoeken’, want om hoeveel mensen het gaat weten we niet (incl. de bezoekers van de Open Dag, Stamtafel, Alles uit de kast! en de exposities). Vergelijkbaar met 2014. Aangezien het SpA in de schoolvakanties gesloten is, komt 1.200 bezoeken per jaar neer op 30 bezoekers per week. Tel je iedereen daarbij op, die komt voor een cursus, workshop of lezing of die bij ons komt mediteren, dan maken ruim 20 mensen per dag gebruik van het SpA (incl. weekend).

Voor veel bezoekers is het Open Huis een plek waar ze even op adem komen, waar ze een ander ontmoeten aan wie zij hun verhaal kwijt kunnen en waar ze, in gesprek met de ander, hun gedachten weer op een rijtje krijgen.

Individuele gesprekken
Ook de deur naar de werkkamer van de pastor/coördinator staat bijna altijd open. Het gebeurt dan ook regelmatig dat iemand binnenloopt en een praatje begint. Wat zo als praatje begint, wordt soms een serieus gesprek. En soms komt iemand ook spontaan en gericht langs voor zo’n gesprek.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
De Stichting Stadspastoraat Arnhem heeft over 2015 een negatief resultaat gerealiseerd van € 47.000. De begroting ging uit van een tekort van € 3.000. Dit negatieve resultaat is vooral te wijten aan het wegvallen van de bijdrage van de RK St. Eusebiusparochie. Door dit resultaat is de algemene reserve fors afgenomen (€ 47.255 op het einde van het jaar). De bijdrage van de PGA (Protestantse Gemeente Arnhem) was ook iets lager dan begroot (€ 34.607,52 i,p,v, € 39.000).

Per brief met acceptgirokaart werd ook in 2015 een beroep gedaan op alle ‘vrienden’ (en vriendinnen) van het SpA om een donatie te doen. Aan individuele of particuliere giften, collectes e.d. ontvingen we € 12.266,62.
En van Stichting Nieuwegen ontvingen we € 5.000 aan projectsubsidie.

Balans per 31 december 2014 (alle bedragen in €)

JAAR

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2014

ACTIVA PASSIVA
Liquide middelen

52.953

98.602

Algemene reserve

47.255

94.158

 Vorderingen 7.390  3.200 Overige schulden

10.344

4.537

Overlopende activa

3.202

1.496

 Overlopende passiva

5.946

4.603

63.545

103.297

63.545

103.297

 

Vergelijkend exploitatieoverzicht 2014/2016

JAAR 2014 2015 2015 2016
BATEN realisatie begroting realisatie begroting
Bijdragen en subsidies 114.188 91.500 46.947 97.000
Opbrengst activiteiten 30.298 25.400 25.546 24.400
Overige baten 1.105 800 6.470 600
TOTAAL BATEN 145.591 117.700 78.963 122.000
LASTEN    
Kosten activiteiten 23.862 22.920 22.469 23.000
Personeelskosten 65.356 63.400 66.169 65.000
Huisvestingskosten 27.885 28.100 27.118 28.000
Algemene kosten 11.673 6.730 9.800 6.500
TOTAAL LASTEN 128.775 121.150 125.556 122.500
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 16.816 -3.450 -46.594 -500
Financiële baten en lasten 573 450 -309 500
RESULTAAT 17.389 -3.000 -46.903 0

Toelichting BATEN
De ‘bijdragen en subsidies’ vielen in 2015 fors lager uit dan begroot door het wegvallen van de bijdrage van de RK St. Eusebiusparochie en de iets lagere bijdrage van de Protestantse Gemeente Arnhem. De overige baten waren hoger dan begroot door een projectsubsidie van Stichting Nieuwegen.

Toelichting LASTEN
De lasten waren vergelijkbaar met vorig jaar.